WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Agencja  w ramach obs�ugi prowadzonej transakcji gwarantuje Klientom bezp�atne ustalenie warto�ci rynkowej nieruchomo�ci. 
Dzi�ki naszemu do�wiadczeniu, bogatej bazie ofert (mo�liwo�� por�wnania parametr�w), a przede wszystkim wiedzy o aktualnie przeprowadzonych transakcjach mo�emy doradzi� realn� cen�. 
Wp�yw na ni� ma rodzaj nieruchomo�ci, jej po�o�enie, stan techniczny, parametry, lata budowy- to s� wyznaczniki oczywiste. 
Aby jednak cena by�a adekwatna do oferty bierzemy tak�e pod uwag� inne elementy: szybko�� zawarcia transakcji, form� zap�aty, okres wydania nieruchomo�ci. 
Robimy to na co dzie�. Nasze opinie s� wiarygodne!

Kliencie, je�li chcesz zna� realn� cen� swej nieruchomo�ci, a nie zamierzasz jeszcze zg�osi� jej sprzeda�y czy wynajmu r�wnie� mo�esz skorzysta� z pomocy agencji .
Jeste�my do twojej dyspozycji!

Wsp�pracujemy tak�e z najlepszymi rzeczoznawcami maj�tkowymi, co jest niezb�dne, gdy idzie o wycen� nieruchomo�ci dla potrzeb urz�dowych.