OBSŁUGA PRAWNA

Agencja  w ramach prowadzonego po�rednictwa w obrocie nieruchomo�ciami zapewnia Klientom korzystaj�cym z naszych us�ug pe�n� obs�ug� prawn�. Jest ona bezp�atna, gdy wi��e si� z przygotowaniem i przeprowadzeniem transakcji, kt�r� obs�ugujemy.

W ramach obs�ugi agencja  weryfikuje dokumenty w�asno�ci, reguluje stany prawne nieruchomo�ci, sprawdza czy dana nieruchomo�� nie jest obci��ona prawami ani d�ugami na rzecz os�b trzecich, dope�nia formalno�ci w sp�dzielniach mieszkaniowych, wydzia�ach ksi�g wieczystych, urz�dach, bankach.

Prowadzimy transakcje na wszystkich jej etapach, a� do momentu finalizacji. 
Przygotowujemy projekty um�w przedwst�pnych i um�w najmu. 
Czuwamy nad bezpiecze�stwem ka�dej transakcji, a wyja�niaj�c wielu problem�w prawnych, niejednokrotnie wr�cz umo�liwiamy, aby w og�le mog�y by� zawarte. 
Wraz ze wsp�pracuj�cymi z nami kancelariami adwokackimi i radcowskimi podejmujemy si� reprezentacji naszych Klient�w w sprawach zwi�zanych z rynkiem nieruchomo�ci przed S�dami Powszechnymi w Szczecinie.

Pomoc� prawn� s�u�ymy tak�e Klientom, kt�rzy nie korzystaj� z naszego po�rednictwa w obrocie nieruchomo�ciami. Uprawnia nas do tego posiadanie tytu�u Doradcy Rynku Nieruchomo�ci, nowej specjalizacji, kt�r� zdobywaj� najwy�szej klasy fachowcy. W Szczecinie jest ich tylko czterech.

 

 

Kliencie, je�li masz problem natury prawnej zwi�zany z rynkiem nieruchomo�ci zg�o� si� do agencji .

S�u�ymy swoj� wiedz�!