POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Agencja  jako jedna z pierwszych w Polsce uzyska�a prawo do wykonywania po�rednictwa w obrocie nieruchomo�ciami. Wyrazem tego s� licencje zawodowe nadane przez Prezesa Urz�du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast o numerach 61 i 62.

 

�wiadectwo nadania licencji zawodowej po�rednika w obrocie nieruchomo�ciami
dla Magdaleny Drozdowskiej

 

 

�wiadectwo nadania licencji zawodowej po�rednika w obrocie nieruchomo�ciami
dla S�awomira Drozdowskiego

hspace=0    

 


Agencja  poprzez wieloletni� dzia�alno�� na rynku nieruchomo�ci zdoby�a do�wiadczenie w obs�udze wszystkich jego segment�w.

Oferujemy swoje us�ugi w zakresie:

  • sprzeda�y
  • wynajmu
  • kupna
  • najmu
  • zamiany

wszelkiego typu nieruchomo�ci.

Przyjmujemy oferty:

  • dom�w
  • mieszka�
  • lokali
  • obiekt�w
  • dzia�ek

Kierujemy si� zasad�, �e sko�czone dzie�o jest sum� szczeg��w, dlatego te� zapewniamy pe�n� obs�ug� transakcji. Swoj� wiedz� i do�wiadczeniem s�u�ymy na ka�dym jej etapie. Od momentu skojarzenia stron, a� do finalizacji.

Gwarantujemy bezpiecze�stwo transakcji. Nasza dzia�alno�� jest ubezpieczona od odpowiedzialno�ci cywilnej z tytu�u wykonywania zawodu. Poni�ej nasze polisy ubezpieczeniowe

 

 

Po�rednictwo w obrocie nieruchomo�ciami prowadzimy kieruj�c si� zasadami etyki i standard�w zawodowych.

Jako profesjonali�ci zostali�my przyj�ci w poczet, tak polskich jak i zagranicznych organizacji zawodowych. 
Jeste�my cz�onkami:

ZSPON - Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Po�rednik�w Obrotu Nieruchomo�ciami

PFRN - Polskiej Federacji Rynku Nieruchomo�ci

NVAR - Stowarzyszenia Po�rednik�w P�nocnej Virginii


PSDRN - Polskiego Stowarzyszenia Doradc�w Rynku Nieruchomo�ci