DORADZTWO RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Agencja  oferuje Pa�stwu swoje us�ugi tak�e w zakresie doradztwa rynku nieruchomo�ci. 
Zapewniamy fachowo��, kt�rej gwarancj� jest posiadanie przez S�awomira Drozdowskiego – wsp�w�a�ciciela agencji  Certyfikatu Doradcy Rynku Nieruchomo�ci, nadanego przez 
Polskie Stowarzyszenie Doradc�w Rynku Nieruchomo�ci.  
 

                           

      

W Szczecinie jest ich tylko czterech. Tytu� ten przyznawany jest wybitnym specjalistom w dziedzinie nieruchomo�ci. Tym, kt�rzy posiedli wiedz� praktyczn� i teoretyczn� na najwy�szym poziomie. 
Dlatego, te� mo�emy podj�� si� rozwi�zania najtrudniejszych problem�w zwi�zanych z rynkiem nieruchomo�ci.

Do zakresu naszych us�ug nale�y:

 • analiza uwarunkowa� w zakresie polityki nieruchomo�ciami,
 • analiza planu zagospodarowania przestrzennego,
 • opracowanie strategii rozwoju,
 • r�nego rodzaju analizy rynku,
 • ocena propozycji inwestycyjnych,
 • opracowanie informacji o stanie rynku lokalnego,
 • wskazanie na najlepszy spos�b wykorzystania nieruchomo�ci,
 • analiza wp�ywu inwestycji na otoczenie,
 • studium op�acalno�ci,
 • analiza lokalizacji,
 • analiza portfela inwestycyjnego nieruchomo�ci,
 • analiza rynku,
 • analiza koszt�w i zysk�w,
 • studium w zakresie wp�ywu czynnik�w makro i mikro ekonomicznych na inwestycje w nieruchomo�ci,
 • opracowanie informacji o stanie rynku z uwzgl�dnieniem poszczeg�lnych segment�w i r�nego uk�adu geograficznego.

Nasza wiedza, do�wiadczenie i kompetencje poparte certyfikatami s� do Pa�stwa dyspozycji. 
Sprawd� nas w dzia�aniu!