ODSTĄPIENIE OD UMOWY

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALEM AGENCJI LUB NA ODLEGŁOŚĆ

 

 

Jeżeli umowa została zawarta poza siedzibą Agencji  lub na odległość mają Państwo prawo odstąpić od niej w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować Agencję  Nieruchomości z siedzibą al. Papieża Jana Pawła II 18, 70-453 Szczecin (email: biuro@posesja.eu) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną).  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od niej, o ile nie zrezygnowali Państwo z tego prawa zlecając nam rozpoczęcie wykonania usługi w dniu zawarcia umowy.  

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały przez Państwo użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie: w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY                              (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  

 

  • Adresat AGENCJA POSESJA, 70-453 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 18 / email - biuro@posesja.eu

  • Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy polegającej na świadczeniu usług pośrednictwa -...................................

  • Data zawarcia umowy - ..................

  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów) - ..............................

  • Adres konsumenta(-ów) - ..........................

  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - ....................................

  • Data - ...........................


Po otrzymaniu skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni o jego przyjęciu w ten sam sposób w jaki złożyliście to oświadczenie.